Rozšiřujeme nabídku dalšího profesního vzdělávání

Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/02.0012
 
Název globálního grantu: Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Projekt, jehož příjemcem je Svět vzdělávání a partnerem jsou 4 vzdělávací organizace, si klade za cíl vytvořit nové modulové vzdělávací programy, včetně výukových materiálů v podobě studijních opor a následného pilotního ověření těchto vzdělávacích programů. Projekt umožní posílit vzdělávací nabídku v regionech Moravskoslezského kraje zejména v Bohumíně, v Havířově, ve Studénce, v Třinci a v Ostravě.
 
Partneři projektu:
Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, 735 81 Bohumín
Střední škola technických oborů, Havířov - Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková oganizace
Střední škola ekonomicko – podnikatelská Studénka, o.p.s., A. G. L. Svobody 760, Studénka
Střední odborná škola Třineckých železáren, Lánská 132, 739 61 Třinec - Kanada
 
Délka trvání projektu: 3. 9. 2012 - 29. 6. 2015
 
 

Rozvoj dalšího vzdělávání na středních a vyšších odborných školách MS kraje

Cílem projektu je rozvoj dalšího vzdělávání realizovaného na SŠ a VOŠ pro dospělé zájemce o vzdělávání, a to jednak zvýšením počtu poskytovatelů dalšího vzdělávání (a jejich zapojením do stávající sítě škol Světa vzdělávání), jednak rozšířením nabídky programů dalšího vzdělávání.
Pro úspěšnou realizaci dalšího vzdělávání na SŠ a VOŠ je nezbytné vytvořit odpovídající podmínky; ty se týkají především rozvoje profesních kompetencí pedagogických pracovníků ( dále PP) zapojených škol.
Podstatná část projektu bude proto zaměřena na prohloubení a rozšíření vybraných profesních kompetencí PP škol, které nově vstoupily či hodlají vstoupit do sdružení Svět vzdělávání; dále budou inovovány profesní kompetence PP škol, které jsou součástí sdružení Svět vzdělávání od jeho počátku.
Zásadním výstupem, kterému bude věnováno nejvíce času a ke kterému všechny uvedené aktivity budou směřovat, budou programy dalšího vzdělávání. Při jejich přípravě budou školy spolupracovat se sociálními partnery, a to zejména ve fázi mapování reálných potřeb světa práce a ve fázi hodnocení první verze těchto programů. Všechny programy dalšího vzdělávání budou vytvořeny modulově s využitím postupů uplatňovaných při koncipování kurikula založeného na kompetencích. Součástí projektu je i vytvoření informačního systému pro zájemce o další vzdělávání.

Centra celoživotního vzdělávání pro ženy s dětmi

Projekt si klade za cíl vytvořit jedno krajské a čtyři místní centra celoživotního vzdělávání pro ženy s dětmi.
Dále provádět diagnostiku kompetencí u cílových skupin a zvyšovat jejich přenositelné klíčové kompetence požadované zaměstnavateli tak, aby se zvýšila možnost jejich uplatnění na trhu práce.

Tvorba modulárních programů dalšího profesního vzdělávání v oblastech svařovaní a obrábění na CNC strojích

Cílem projektu je rozvoj dalšího profesního vzdělávání v oblasti svařování a obrábění realizovaného na šesti středních školách (tzv. Místních centrech celoživotního vzdělávání) v Moravskoslezském kraji, a to jednak zvýšením poctu poskytovatelů dalšího vzdělávání uvedeného typu, jednak rozšířením nabídky programu dalšího vzdělávání.
Pro úspěšnou realizaci dalšího profesního vzdělávání v uvedené oblasti je nezbytné vytvořit odpovídající podmínky; to se již děje v rámci investičního projektu „Modernizace technického a didaktického vybavení center pro další profesní vzdělávání“ jehož předkladatelem a realizátorem je Moravskoslezský kraj a jehož hlavním cílem je vytvoření kapacit pro další profesní vzdělávání v uvedené oblasti nákupem moderních číslicově řízených obráběcích strojů a zařízení pro svařování nové generace.

VIZE – vzdělávání, inovace a zaměstnanost v boji proti nezaměstnanosti

Cílem projektu je snížení nezaměstnanosti  v Moravskoslezském kraji pomocí aktivit v oblasti celoživotního vzdělávání.
Dalším významným cílem je nalezení systému spolupráce a koordinace jednotlivých sociálních partnerů, který přispěje k větší motivaci nezaměstnaných o nalezení nového pracovního uplatnění. V projektu je respektováno zaměření na cílové skupiny v souladu se strategickými dokumenty pro řešení politiky zaměstnanosti - absolventy škol a ženy po mateřské dovolené, které patří nejen na úrovni Moravskoslezského kraje, ale i v celorepublikovém měřítku ke znevýhodněným sociálním skupinám na trhu práce ohroženým sociální exkluzí. Hlavní aktivitou v tomto projektu je vytváření a realizace rekvalifikačních kurzů (pilotní ověření) pro tyto znevýhodněné skupiny. Tyto rekvalifikační kurzy respektují specifika těchto cílových skupin. Nespornou výhodou projektu je skutečnost, že nepostihuje jen jeden mikroregion, ale územně zasáhne podstatnou část Moravskoslezského kraje.

Bilanční diagnostika – nový nástroj v boji s nezaměstnaností

Projekt si klade za cíl napomoci odstraňování bariér na trhu práce a pomoci získat zaměstnání nebo zvýšit zaměstnanost u cílových skupin obyvatelstva, na které je projekt zaměřen.
Realizací projektu se chce posílit aktivní politika zaměstnanosti v regionu pověřené obce Bruntál při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání. Další aktivitou je příprava a  využití nové progresivní metody - bilanční diagnostiky. Po pilotním ověření metody, bude využito jejich výsledků pro výběr nejvhodnějších kandidátů, kteří se stanou účastníky vzdělávacích programů, které budou tímto taktéž pilotně ověřeny. Bilanční diagnostika, včetně profesního poradenství a vzdělávání tak budou propojeny v integrovaný systém, který výrazně přispěje ke snížení nezaměstnanosti Bruntálském regionu.

KRAJ 2 - Rozvoj a přizpůsobení struktury a činností projektu KRAJ součásným potřebám MSK

Hlavním cílem tohoto projektu je dobudování struktury sítě místních center celoživotního vzdělávání a jeho činností (produkt projektu KRAJ) tak, aby odpovídaly současným a nejaktuálnějším potřebám KÚ MSK. Projekt se zaměřuje na dvě, podle našeho názoru v současné době klíčové oblasti pro rozvoj MSK s ohledem na možnosti využití strukturálních fondů EU: 1. rozvoj poradenské činnosti v oblasti přípravy projektů pro SF v oblasti lidských zdrojů; 2. rozvoj podnikavosti, podnikání a podnikatelských dovedností. Obě oblasti spolu významně souvisí, k dosažení co největšího multiplikačního efektu jsou primární cílovou skupinou vzdělavatelé, pedagogičtí pracovníci a manažeři vzdělávání v MSK, kteří budou dále poradenskou činnost v dané oblasti zajišťovat (v rámci sítě místních center cžv). Sekundární cílovou skupinou jsou tedy všichni potenciální žadatelé o podporu v rámci SF EU v oblasti lidských zdrojů.
Plánované aktivity vedoucí k dosažení tohoto cíle, navazují nejen na předchozí projekt KRAJ (Phare 2000 FRLZ), ale tvoří zároveň předstupeň projektu Zvyšování zaměstnatelnosti rozvojem celoživotního vzdělávání, jež má být předložen pro financování v rámci strukturálních fondů EU (předkladatel KÚ MSK, partneři: VŠP a.s., NÚOV Praha) a který byl vybrán pro podporu v rámci projektu Phare 2001 „Zvyšování absorpční kapacity ČR na národní a regionální úrovni“,a jako takový byl zařazen také do Regionálního akčního plánu MSK. Pojem předstupeň je zde použit v tom smyslu, že se jedná o návrh projektu v té neúspornější variantě s ohledem a množství finančních prostředků dostupných v rámci tohoto dotačního programu, tak aby byly pro MSK přínosné. Zároveň se jedná o aktivity, které by podle našeho názoru měly předcházet období realizace projektů v rámci SF EU.